Hijyen sertifikalarımıza ve işletmelerimizde Covid-19 nedeniyle uygulamakta olduğumuz hijyen uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

TR
Ever Hotel Europe

ŞİRKET KURUMSAL KVKK POLİTİKASI

EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Doküman Bilgileri

Doküman Adı:

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Doküman İlgisi:

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Ever İstanbul Avrupa Otelcilik Turizm Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin

planlanması ve bu konuya ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesidir.

Yayınlanma Tarihi:

19.01.2023

Versiyon No:

1

Referans / Gerekçe:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve sair mevzuat

Onay Merci:

Ever İstanbul Avrupa Otelcilik Turizm

Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu

 

KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 1. AMAÇ

   

  Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan kutsal bir haktır. EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz.

  Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   

 2. KAPSAM

   

  Politika EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş.’in yönettiği

  bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

   

  Politika EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş.’in ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

   

  EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir.

   

 3. TANIMLAR

   

  Kısaltma

  Tanım

   

  Alıcı Grubu

   

  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

   

  Açık Rıza

   

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

   

  Anonim Hale Getirme

   

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

  ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

  İlgili Kişi

   

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

   

  İlgili Kullanıcı

  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve

  yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen

  kişilerdir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale

  getirilmesi.

  Kanun/KVKK

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

   

  Kayıt Ortamı

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen

  kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

   

  Veri Envanteri

   

  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte

  oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza

  edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak

  detaylandırdıkları envanter.

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza

  edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,

  sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler

  üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

   

  Kurul

   

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

   

  Kurum

   

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

   

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da

  sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

  tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

   

  Periyodik İmha

  Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen

  gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

   

  Politika

   

  Kişisel Verilerin Korunması Politikası

   

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

   

  Veri Sorumlusu

   

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

   

 4. GENEL İLKELER

   

  EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez.

  EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. kişisel verileri işlerken;

   

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.

  2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.

  3. İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.

  4. İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.

  5. Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.

   

 5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

   

  EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. (i) kişisel verilerin

  hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak

  erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır.

   

  1. Teknik Tedbirler

    

   1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

     

   2. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

     

   3. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

     

   4. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

     

   5. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

     

   6. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

     

   7. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

     

   8. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

     

   9. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

     

   10. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

     

   11. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

     

   12. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

     

   13. Şifreleme yapılmaktadır.

    

  2. İdari Tedbirler

    

   1. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

     

   2. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

   3. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

     

   4. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

     

   5. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

     

   6. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

     

   7. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

     

   8. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

     

   9. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

     

   10. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

     

   11. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

     

   12. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

     

   13. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

     

   14. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

     

   15. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

     

   16. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

     

   17. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

    

 6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI

   

  İlgili kişi, EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş.’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

 7. İHLAL BİLDİRİMLERİ

 

EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. çalışanları, KVKK

hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Yönetim Kurulu raporlar. Komite bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı oluşturur.

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla gerçekleşmişse, Yönetim Kurulu, Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 

 1. DEĞİŞİKLİKLER

   

  Politika üzerindeki değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır.

   

 2. YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

Politika’nın işbu versiyonu 19.01.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.